Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Restauracja M15, dostępna pod adresem internetowym https://m15.sopot.pl, prowadzona jest przez Esentra Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Plażowa 15, 81-701 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536692, NIP 9581667695, REGON 36037391400000.
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających z serwisu internetowego, zarówno tych będących, jak i niebędących konsumentami.
3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu skorzystania z usług oferowanych przez Restaurację M15 przez internet, takich jak rezerwacja stolika czy zamówienie cateringu.
4. Informacje prezentowane na stronie internetowej stanowią zaproszenie do skorzystania z usług restauracji, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Restauracja M15 świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

  • Rezerwacja stolika online.
  • Zamawianie cateringu.
  • Newsletter informujący o wydarzeniach i promocjach.

2. Rezerwacja stolika online jest możliwa poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji następuje drogą elektroniczną.
3. Usługi świadczone są bezpłatnie, z wyjątkiem płatności za zamówiony catering lub inne usługi dodatkowe, o czym Klient jest informowany podczas składania zamówienia.

III. WARUNKI REZERWACJI I ZAMÓWIEŃ

1. Rezerwacja stolika lub zamówienie cateringu wymaga podania danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, co jest niezbędne do realizacji usługi.
2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu dostępności terminu oraz zaakceptowaniu przez Klienta warunków rezerwacji.
3. Restauracja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku dostępności miejsc lub z innych ważnych przyczyn organizacyjnych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz do zapłaty za zamówione usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Restauracja zobowiązana jest do świadczenia usług na wysokim poziomie oraz do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i Polityką Prywatności.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające z interpretacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd lokalny zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Restauracji M15 i jest dostępny dla Klientów w formie elektronicznej.